Aby dokonać zmiany numeru portu SSH należy zalogować się do maszyny wirtualnej jako root.

Następnie należy użyć edytora tekstu, na przykład vi lub nano oraz edytować plik konfiguracyjny sshd.

# nano /etc/ssh/sshd_config

Należy edytować linię, w której został określony „port 22”.

Zanim zmiana zostanie dokonana, należy upewnić się, że nowo wybrany numer portu nie jest już użyty i zajęty przez system.

# What ports, IPs and protocols we listen for
Port 50683

Aby zaakceptować zmianę portu SSH na nowy należy zrestartować usługę SSH wydając polecenie

  • w systemie Debian oraz Ubuntu:
# /etc/init.d/ssh restart
lub
# service ssh restart
  • w systemie CentOS:
# /etc/init.d/sshd restart
lub
# service sshd restart

UWAGA!

Jeżeli został zainstalowany program Fail2Ban, należy przejść do jego pliku konfiguracyjnego i edytować go wpisując nowy numer portu. Informacje dotyczące instalacji oraz konfiguracji programu Fail2Ban zostały opisane w artykule Instalacja oraz konfiguracja Fail2Ban dostępnym w KB NSIX Data Center.