Instalacja OpenVPN w formie usługi – Debian/Ubuntu

Poniżej przedstawiamy instrukcję instalacji oraz konfiguracji klienta OpenVPN w formie usługi w systemie Linux Debian/Ubuntu. Aplikację OpenVPN można zainstalować m.in. poleceniem: # apt-get install openvpn Plik konfiguracji client.conf powinien znajdować się w folderze /etc/openvpn Aby przejść do jego edycji należy skorzystać z edytora tekstu vi lub nano: # nano /etc/openvpn/client.conf client dev tun proto tcp remote XXX.XXX.XXX.XXX 1194 resolv-retry […]

Czytaj dalej

Konfiguracja interfejsu sieciowego – CentOS

W celu przypisania nowego adresu IP dla maszyny wirtualnej potrzebne są niezbędne dane, takie jak: adres IP, maska sieci, adres domyślnej bramy, które zostaną przekazane przez NSIX Data Center. Otrzymane informacje potrzebne do skonfigurowania karty sieciowej maszyny wirtualnej pozwolą na jej konfigurację, która została opisana w tym artykule. Konfiguracja sieciowa maszyny wirtualnej z systemem CentOS […]

Czytaj dalej

Instalacja oraz konfiguracja Fail2Ban w systemie CentOS

Fail2ban jest programem pomagającym zabezpieczyć serwer z zainstalowanym systemem Linux przed atakami oraz wykrywającym błędne logowania do systemu i natychmiast na nie reagując. Fail2ban jest dostępny w repozytoriach EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux), zatem aby go zainstalować należy dodać i zainstalować repozytorium EPEL wydając polecenie: # yum install epel-release a następnie: # yum install […]

Czytaj dalej

Instalacja oraz konfiguracja Fail2Ban w systemie Debian oraz Ubuntu

Fail2ban jest programem pomagającym zabezpieczyć serwer z zainstalowanym systemem Linux przed atakami oraz wykrywającym błędne logowania do systemu i natychmiast na nie reagując. Fail2ban jest dostępny w repozytoriach między innymi Debiana oraz Ubuntu, zatem aby go zainstalować należy wydać polecenie: # apt-get install fail2ban Następnie należy przejść do jego konfiguracji. Domyślnie Fail2ban w swojej konfiguracji […]

Czytaj dalej

Zmiana portu SSH w systemie Linux

Aby dokonać zmiany numeru portu SSH należy zalogować się do maszyny wirtualnej jako root. Następnie należy użyć edytora tekstu, na przykład vi lub nano oraz edytować plik konfiguracyjny sshd. # nano /etc/ssh/sshd_config Należy edytować linię, w której został określony „port 22”. # What ports, IPs and protocols we listen forPort 50683 Aby zaakceptować zmianę portu […]

Czytaj dalej