Ten artykuł wyjaśnia w jaki sposób dokonać aktualizacji języka PHP z wersji 5.x do nowszej wersji 7.x

Sprawdzenie obecnej wersji użytkowanego języka PHP można wykonać poleceniem:

#  php -v
PHP 5.6.40-0+deb8u2 (cli) (built: Mar 30 2019 20:26:13)
 Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
 Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
     with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies

Aby rozpocząć aktualizację języka PHP z wersji 5.x do 7.x należy dodać archiwum PPA (Personal Package Archive) z wersją PHP 7.x:

# add-apt-repository ppa:ondrej/php

Teraz należy wydać polecenia aktualizacji:

# apt-get update
# apt-get upgrade

Następnie należy poleceniem apt-get zainstalować PHP do wersji 7.x:

# apt-get install php7.2

Jeżeli używany jest MySQL, należy zaktualizować moduł PHP-mysql:

# apt-get install php7.2-mysql

Moduły common można zaktualizować poleceniem:

# apt-get install php7.2-cli php7.2-common libapache2-mod-php7.2 php7.2-fpm

Jeżeli używany jest moduł mbstring, należy go również zainstalować:

apt-get install php7.2-mbstring

Teraz należy przejść do konfiguracji serwera apache:

  • jeżeli używany jest apache z php-fpm:
# a2disconf php5-fpm
# a2enconf php7.2-fpm
  • jeżeli używany jest apache z mod_php:
# a2dismod php5
# a2enmod php7.2

Po rekonfiguracji apache, należy wydać polecenie jego restartu:

# service apache2 restart

Można teraz zweryfikować poprawność instalacji języka PHP do wersji 7.x poleceniem:

# php -v
PHP 7.0.0-5+deb.sury.org~trusty+1 (cli) ( NTS )
 Copyright (c) 1997-2015 The PHP Group
 Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2015 Zend Technologies
     with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2015, by Zend Technologies

Obecnie obok siebie równolegle będą działać 2 wersje języka PHP – w wersji 5.x oraz 7.x, można je sprawdzić poleceniem:

# ps aux | grep php

Aby kompletnie usunąć dane dotyczące języka PHP w wersji 5.x należy wydać polecenia:

# apt purge php5*