Przed przystąpieniem do aktualizacji systemu należy wykonać kopię zapasową. Umożliwi to łatwe przywrócenie systemu w przypadku niepowodzenia procesu aktualizacji.

Do aktualizacji systemu wymagane są podwyższone uprawnienia tzn. korzystanie z komendy „sudo” bądź użycie konta „root”. Na początek należy użyć polecenia:
# apt-mark showhold
Jeśli nie zostanie wyświetlona żadna informacja można kontynuować proces aktualizacji. W przypadku gdy zostanie wyświetlona nazwa jakiegoś pakietu należy upewnić się, że z tego powodu proces aktualizacji nie zostanie zakłócony. Jeśli trzeba zmienić stan zatrzymanych pakietów należy skorzystać z komendy:
# apt-mark unhold NAZWA_PAKIETU

Kolejnym krokiem jest odświeżenie indeksu pakietów oraz ich aktualizacja. W tym celu należy wpisać komendę:

# apt update

oraz

# apt upgrade
Dodatkowo w celu usunięcia nieużywanych pakietów można zastosować komendę:
# apt autoremove

Następnie należy zaktualizować listę źródeł pakietów systemu zarządzania pakietami APT. Do tego zadania zostanie wykorzystany edytor nano. Aby edytować listę repozytoriów trzepa otworzyć plik konfiguracyjny następującą komendą:

# nano /etc/apt/sources.list

Zawartość pliku prezentuje się następująco:

source.list Debian 9

Wszystkie wyrazy stretch koloru czerwonego należy zmienić na buster. Poniżej została przedstawiona zawartość pliku o edycji.

W celu zapisania i wyjścia z programu należy skorzystać z skrótu Ctrl+O oraz Ctrl+X.

Po edycji pliku z linkami do repozytoriów wydać komendę:
# apt update

Lista indeksów zostanie zaktualizowana. W przypadku chęci podejżenia listy pakietów, które zostaną zaktualizowane należy skorzystać z polecenia:

# apt list --upgradable

W celu rozpoczęcia instalacji nowych wersji pakietów wydać instrukcję:

# apt upgrade

System rozpocznie proces pobierania i instalacji nowych pakietów. Podczas trwania wcześniej wspomnianego procesu pojawią się pytania na które trzeba udzielić odpowiedzi. Pytania mogą być związane z zastąpieniem pliku konfiguracyjnego danego pakietu bądź jego zachowaniem jak i restartem usług. Każdy komunikat należy uważnie przeczytać przed podjęciem decyzji.

Czas potrzebny do ukończenia aktualizacji jest uwarunkowany zainstalowanymi pakietami jak i przepustowością łącza.

Po ukończeniu instalacji należy wydać polecenie:

# apt full-upgrade

Pozwoli to na zaktualizowanie pakietów, dla których nie udało się wcześniej zainstalować aktualnych wersji.

Wydanie poniższego polecenia usunie nieużywane pakiety.

# apt autoremove

Następnie komendą:

# reboot

trzeba wykonać restart systemu.

Po poprawnym zrestartowaniu należy zalogować się do systemu i sprawdzić czy wszystkie wykorzystywane programy oraz usługi działają poprawnie.

W celu sprawdzenia aktualnie wykorzystywanej wersji systemu wystarczy użyć polecenia:

cat /etc/debian_version

Jeśli zostanie wyświetlona informacja o wersji 10.x, gdzie „x” jest to numer wersji danego wydania aktualizacja została ukończona pomyślnie.