Zanim przystąpisz do zarządzania partycjami przeczytaj cały poradnik.Wszelkie operacje związane z zarządzaniem przestrzenią dyskową niosą ryzyko utraty danych znajdujących się na dyskach. 

LVM (Logical Volume Management) to system zaawansowanego zarządzania przestrzenią dyskową, który jest o wiele bardziej elastyczny, niż klasyczne partycje dyskowe. Zarządca pozwala na połączenie partycji znajdujących się na różnych urządzeniach pamięci masowej w jeden dysk wirtualny.

Tworzenie LVM

Wydając polecenie sudo lvmdiskscan zostanie wyświetlona lista urządzeń jakie można wykorzystać jako wolumin fizyczny.

Aby można było używać danego dysku, bądź partycji do utworzenia LVM należy nadać nagłówek. Służy do tego polecenie sudo pvcreatenazwa_dysku/partycji”

Należy teraz utworzyć grupę woluminów , do której zostaną dodane woluminy fizyczne. Pozwoli na to polecenie sudo vgcreate „nazwa_grupy” „nazwa_woluminu”. Utworzy ono nową grupę oraz doda nowy wolumin. W przypadku gdy istnieje potrzeba dodania kolejnego woluminu należy skorzystać z poleceni sudo vgextend „nazwa_grupy” „nazwa_woluminu”.

W celu sprawdzenia wielkości grupy trzeba wydać polecenie sudo vgdisplay.

Aby storzyć wolumin logiczny należy wykorzystać polecenie sudo lvcreate -l 100%FREE vg00 -n part1. Utworzy ono wolumin logiczny o nazwie part1, który przejmie całą przestrzeń przypisaną do grupy vg00. W przypadku gdy wolumin logiczny ma posiadać z góry określony rozmiar, należy skorzystać z polecenia sudo lvcreate -L [rozmiar] [nazwa_grupy] -n [nazwa-woluminu-logicznego].

Wykorzystując polecenie sudo lvdisplay zostanie wyświetlona lista woluminów logicznych wraz z ich właściwościami.

Teraz trzeba utworzyć system plików na woluminie logicznym. W tym celu zostanie wykorzystane narzędzie mkfs. Polecenie wygląda następująco, sudo mkfs.ext4 /dev/vg00/part1.

Po utworzeniu systemu plików pozostaje zamontować wolumin logiczny. Najpierw należy utworzyć katalog, do którego zostanie zamontowany wolumin. Wydając polecenie sudo mkdir /mnt/virtual zostanie utworzony katalog virtual w folderze /mnt. Można utworzyć katalog w dowolnym miejscu. 

Zamontowanie woluminu polega na wydaniu polecenia sudo mount /dev/”nazwa_grupy”/”nazwa_woluminu_logicznego” „”ścieżka_miejsca_mątowania [/mnt/virtual]. W celu sprawdzenia czy montowanie się powiodło należy skorzystać z polecenia df -h.

Takie ustawienie wymaga ręcznego montowania woluminu za każdym razem gdy system zostanie uruchomiony na nowo. Aby montowanie następowało podczas startu systemu należy dodać wpis do tablicy fstab. Używając edytora tekstowego np. nano, należy dodać wpis. Polecenie wygląda następująco, sudo nano /etc/fstab. Po otworzeniu pliku trzeba wpisać na jego końcu nastepujący wpis /dev/”grupa_woluminów”/”nazwa_woluminu_wirtualnego” „ścieżka_montowania” ext4 defaults 0 0.

Aby zapisać zmiany wykorzystując edytor nano należy użyć kombinacji Ctrl+O, następnie wcisnąć Enter. Po zapisaniu kombinacją Ctrl+X należy zamknąć program nano. Po zrestartowaniu systemu polecenie df -h ukarze listę zamontowanych woluminów. Na niej powinien znajdować się wcześniej dodany wolumin wirtualny.

Rozszerzanie woluminu

Jeśli zaistnieje potrzeba rozszerzenia wirtualnego woluminu, można tego dokonać poprzez dodanie kolejnych dysków fizycznych lub partycji.

Rozszerzenia wirtualnego woluminu LVM można dokonać zarówno gdy jest on zamontowany oraz gdy znajdują się na nim zapisane dane. Pamiętać należy jednak, że wszelkie operacje edycji przestrzeni dyskowej niosą ryzyko utraty danych.

Przed przystąpieniem do rozszerzania woluminu został utworzony plik aby pokazać czy ta operacja spowoduje jego usunięcie bądź uszkodzenie.

Poleceniem sudo lvmdiskscan można sprawdzić nazwę dysku bądź partycji. która ma zostać wykorzystana do zwiększenia przestrzeni na dane.

Wirtualny wolumin zostanie powiększony o dodatkowe 30GB, zostanie wykorzystany do tego dysk /dev/sdbc.

W pierwszej kolejności należy utworzyć nagłówek, wykorzystując polecenie sudo pvcreate /dev/sdc.

Należy teraz rozszerzyć grupę woluminów, wykorzystując polecenie sudo vgextend vg00 /dev/sdc.

Teraz należy rozszerzyć wcześniej utworzony wolumin wirtualny. Poleceniem sudo lvextend -r -l +100%FREE /dev/vg00/part1 /dev/sdc rozszerzamy wolumin jak i jego system plików o całe dostępne wolne miejsce. W przypadku gdy ma zostać dodana określona pojemność należy wydać polecenie sudo lvextend -r -L „o_ile_ma_zostać_rozszerzony_wolumin [+10G]” /dev/vg00/part1 /dev/sdc .

Jak można zauważyć na powyższym zdjęciu, wolumin logiczny został rozszerzony do 80 GB. Rozszerzenie systemu plików było możliwe nawet gdy wolumin był zamontowany w systemie.

Dodatkowo, jak można zauważyć na zdjęciach poniżej, plik tekstowy jak i jego zawartość zostały nienaruszone.