Jeżeli został zmieniony numer portu usługi Pulpitu zdalnego w systemie operacyjnym maszyny wirtualnej, a także zapora Windows Firewall jest aktywna niezbędnym jest dodanie nowej reguły TCP w zaporze Windows Firewall w celu dopuszczenia połączenia usługi pulpitu zdalnego na nowym porcie.

Poniżej została opisana procedura dodania nowej reguły w zaporze Windows Firewall:

  • Należy otworzyć zaporę Windows Firewall.
  • W otwartym oknie zapory Windows Firewall należy wybrać opcję Advanced Settings.
windows firewall - dodanie nowej reguły
  • W nowo otwartym oknie Windows Firewall with Advanced Settings należy kliknąć na Inbound Rules (Reguły przychodzące), a następnie kliknąć na dodanie nowej reguły New Rule z menu po prawej.
  • Teraz należy wybrać typ reguły jaka ma zostać utworzona. Należy wybrać typ Port, aby utworzyć regułę sterującą połączeniami dla portu TCP lub UDP.
  • Następnie należy określić, dla jakiego protokołu reguła ma być aktywna, a także określić numer portu, bądź zakres portów dla jakich reguła ma mieć zastosowanie.
nowa reguła windows firewall - określenie numeru portu
  • Następnie należy określić akcję do wykonania w przypadku, gdy połączenie spełnia określone warunki. Należy wybrać akcję: Allow the connection.
  • Kolejnym krokiem jest wybór profilu sieciowego, dla którego reguła ma mieć zastosowanie.
  • Następnie można ustalić swoją nazwę reguły oraz podać jej krótki opis.
  • Zakończenie dodawania nowej reguły następuje poprzez kliknięcie przycisku Finish.