RDP (Remote Desktop Protocol) to protokół opracowany przez firmę Microsoft pozwalający na połączenie ze zdalną maszyną wirtualną (VM) poprzez graficzny interfejs użytkownika. Mimo, że protokół RDP natywnie jest dla systemów operacyjnych Windows, jest wiele różnych klientów RDP na inne systemy operacyjne (takie jak Linux czy MacOS) oraz na systemy mobilne (takie jak Android czy iOS).

Zmiana portu RDP jest związana z potrzebą utworzenia bezpieczniejszego środowiska. Standardowo VM (maszyna wirtualna) jest dostępna przez połączenie pulpitu zdalnego (Remote Desktop) na porcie TCP 3389.

Aby zmienić port używany do nasłuchiwania przez funkcję Pulpit zdalny, należy

  • Połączyć się z maszyną wirtualną za pomocą połączenia pulpitu zdalnego z dotychczas używanym portem.
  • Wybrać kombinację klawiszy – równocześnie wybierając klawisz Windows logo + R, aby uruchomić okno dialogowe „Uruchamianie”
  • W otwartym oknie dialogowym należy wpisać komendę „regedit”, aby uruchomić Edytor Rejestru.
  • W otwartym oknie Edytora Rejestru należy zlokalizować, a następnie przejść do podklucza rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber
edytor rejestru - edytowanie numeru portu
  • W menu Edycja należy kliknąć polecenie Modyfikuj, a następnie wybrać opcję Dziesiętny.
  • Teraz należy wpisać nowy numer portu, a następnie kliknąć przycisk OK. Dla przykładu został wpisany numer portu: 9988
edytor rejestru - zmiana numeru portu
  • Można zamknąć Edytor rejestru.
  • Należy uruchomić ponownie maszynę wirtualną.

Przed ponownym uruchomieniem maszyny wirtualnej należy upewnić się, że nowy numer portu jest dodany w regule zezwalającej na połączenie w zaporze!

Informacje dotyczące dodawania oraz konfiguracji reguł w zaporze Windows Firewall są dostępne w artykule Dodanie reguły dotyczącej RDP w Windows Firewall dostępnym w KB NSIX Data Center.

Podczas próby połączenia się z maszyną wirtualną przy użyciu usługi Podłączanie pulpitu zdalnego należy wpisać nowy port. Przed połączeniem się z daną maszyną wirtualną przy użyciu usługi Podłączanie pulpitu zdalnego może być konieczne zezwolenie na korzystanie z nowego numeru portu w ustawieniach zapory.

Informacje dotyczące połączenia się z maszyną wirtualną za pomocą usługi pulpitu zdalnego zostały opisane w artykule Połączenie do serwera poprzez RDP dostępnym w KB NSIX Data Center.