Systemy CMS są bardzo szeroko wykorzystywane w dzisiejszym internecie dla ułatwienia tworzenia stron internetowych. Drupal jest jednym z nich i oferuje on wiele możliwości, takich jak na przykład:
– Tworzenie szablonów stron,
– Integracja z Google Analytics,
– Dodawanie do podstron tagów meta, w celu poprawy SEO,
– Automatyczne tworzenie aliasów URL,
– Łatwe tworzenie formularzy lub ankiet
– Szybkie dodawane kodów Captcha do formularzy w celu ochrony przed spamem,
– Wysyłanie e-maili bezpośrednio z Drupala przez zewnętrzne serwisy,
– Oraz wiele innych o których możemy przeczytać na stronie projektu Drupal

Dzięki temu, że jest on na licencji Open-Source jest bardzo często wybierany przez profesjonalistów, ponieważ bardzo łatwo jest go zmodyfikować do swoich potrzeb. Samo oprogramowanie nie posiada także wymagań co do systemu operacyjnego, natomiast aby go uruchomić należy posiadać na serwerze Apache, Mysql oraz PHP.

Przykładowa instalacja CMS Drupal w systemie Ubuntu 20.04 LTS

Przed instalacją zawsze należy pamiętać o aktualizacji wszystkich pakietów w naszym systemie, aby nie napotkać na żaden problem z kompatybilnością.

sudo apt update
sudo apt -y upgrade && sudo systemctl reboot

Następnie instalujemy silnik bazy danych

sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client

Po zainstalowaniu warto zabezpieczyć swoją bazę danych dzięki wbudowanemu konfiguratorowi, który przeprowadzi nas przez proces zabezpieczania.

sudo mysql_secure_installation

Teraz warto także zezwolić na logowanie roota z poziomu konta zwykłego użytkownika.

sudo mysql -u root
UPDATE mysql.user SET plugin = 'mysql_native_password' WHERE User = 'root';
FLUSH PRIVILEGES;

Dalej, musimy utworzyć bazę danych oraz użytkownika dla Drupala

CREATE DATABASE drupal;
GRANT ALL ON drupal.* TO 'drupal'@'localhost' IDENTIFIED BY 'nowe_hasło_drupala';
FLUSH PRIVILEGES;

Gdy baza danych oraz użytkownik są już utworzone, możemy przejść do instalacji serwera Apache oraz PHP

sudo apt install php php-{cli,fpm,json,common,mysql,zip,gd,intl,mbstring,curl,xml,pear,tidy,soap,bcmath,xmlrpc}
sudo apt install apache2 libapache2-mod-php

Teraz ustawiamy jeszcze poprawne wartości w pliku php.ini

sudo nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini
memory_limit = 256M
date.timezone = Europe/Warsaw

Po zapisaniu wartości i wyjściu z edytora przeładowujemy serwer Apache aby zastosować zmiany.

sudo service apache2 reload

W tym momencie możemy rozpocząć pobieranie i rozpakowywanie archiwum z instalatorem

wget https://www.drupal.org/download-latest/tar.gz -O drupal.tar.gz
tar xvf drupal.tar.gz

Następnie należy przenieść folder do głównego katalogu serwera internetowego i zmienić jego uprawnienia tak aby Apache mógł korzystać z plików

sudo mv drupal-*/ /var/www/html/drupal
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/

Po przeniesieniu musimy utworzyć plik konfiguracyjny dla naszej strony

sudo nano /etc/apache2/sites-available/drupal.conf

<VirtualHost *:80>
   ServerName url-naszej.strony
   ServerAlias www.url-naszej.strony
   ServerAdmin admin@email.admina
   DocumentRoot /var/www/html/drupal/

   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

   <Directory /var/www/html/drupal>
      Options Indexes FollowSymLinks
      AllowOverride All
      Require all granted
      RewriteEngine on
      RewriteBase /
      RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
      RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
      RewriteRule ^(.*)$ index.php?q=$1 [L,QSA]
  </Directory>
</VirtualHost>

A następnie uruchomić naszą stronę

sudo a2dismod mpm_event
sudo a2enmod mpm_prefork
sudo sudo a2enmod php7.4
sudo a2enmod rewrite
sudo a2ensite drupal.conf
systemctl restart apache2

Teraz wystarczy jedynie wpisać w przeglądarkę adres naszego serwera i postępować zgodnie z instrukcjami.

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem serwera wirtualnego dla systemu CMS Drupal, zapraszamy do naszego sklepu lub do kontaktu przez formularz kontaktowy, gdzie pomożemy Ci w wyborze.